Kategorie
Sin categoría

Ważność mianowania nowych syndyków

Projekt Ustawy o Funduszach Powierniczych i Spadkowych (Szkocja) został przyjęty przez Szkocki Parlament dnia 20 grudnia 2023 roku i otrzymał Królewską Zgodę dnia 30 stycznia. W tym artykule omówimy dwa aspekty ustawy, które mają wpływ na osoby, które utworzyły lub planują utworzyć fundusz powierniczy, znane jako fundatorzy.

Niezwykle istotne jest, aby fundusz powierniczy miał co najmniej jednego kompetentnego syndyka, zdolnego do zarządzania sprawami funduszu. Ponieważ fundusze powiernicze mogą istnieć przez wiele lat, często konieczne jest mianowanie nowych syndyków, którzy zastąpią tych, którzy zmarli, przeszli na emeryturę lub nie mogą kontynuować z powodu problemów zdrowotnych. Fundator decyduje, kto zostanie oryginalnymi syndykami, zazwyczaj określonymi w samym umowie funduszu powierniczego. Następnie to sami syndycy mianują nowych syndyków lub ich zastępców. Ważne jest zawsze sprawdzenie treści umowy funduszu powierniczego, ponieważ czasami prawo do mianowania nowych syndyków zastrzeżone jest wyłącznie dla fundatora podczas jego życia lub przyznane jest osobie trzeciej. Chociaż większość umów funduszu powierniczego pozostawia to kwestię do decyzji syndyków, pojawiają się problemy, gdy nie ma kompetentnych lub żyjących syndyków, którzy mogliby zarządzać mianowaniem nowych syndyków, co uniemożliwia zarządzanie sprawami funduszu powierniczego.

Ustawa daje fundatorowi zastępczą władzę w przypadku braku kompetentnego lub możliwego do znalezienia syndyka do mianowania nowego syndyka. Po mianowaniu nowego syndyka, ten z kolei może mianować innych syndyków w celu ponownego uruchomienia spraw funduszu powierniczego. W odpowiednich okolicznościach jest to sposób uniknięcia konieczności wzywania sądu do mianowania nowych syndyków, co wiązałoby się z dodatkowym czasem i kosztami. Jednak zarówno fundatorzy, jak i syndycy nie powinni polegać wyłącznie na tej mocy, ponieważ fundator może nie być już przy życiu lub nie mieć zdolności umysłowych w kluczowym momencie. Aktywna i ciągła rewizja grupy syndyków jest nadal najlepszą opcją, aby zapewnić, że zawsze będzie odpowiednia liczba godnych zaufania syndyków, na których można polegać.

Podsumowując, niezwykle ważne jest, aby fundatorzy byli świadomi tych zmian i ich konsekwencji przed wejściem w życie ustawy w 2024 roku. Mianowanie nowych syndyków i regularna rewizja ich funkcji są fundamentem zaufania i prawidłowego funkcjonowania funduszy powierniczych.

Definicje:
– Fundusz Powierniczy: prawna umowa, w której jedna osoba, fundator, przekazuje własność lub aktywa innej osobie, syndykowi, w celu zarządzania nimi na rzecz trzeciej strony, beneficjenta.
– Fundator: osoba, która zakłada fundusz powierniczy i przekazuje aktywa syndykowi.
– Syndyk: osoba lub podmiot, który zarządza i administruje aktywami funduszu powierniczego na rzecz beneficjenta.

Powiązane linki:
– Parlament Szkocji
– Rząd Szkocji